Piotr Bies

Rocznik 1961 Dyplom Wydział Rzeźby (aneks Tkanina) ASP Kraków 1986. Doktorat Wydział Malarstwa i Nowych Mediów AS Szczecin 2018. Rzeźba, tkanina, instalacje, rysunek. Autor sztuk teatralnych i słuchowisk radiowych (dostępne: Teatr Polskiego Radia, program 1). Uczestnik kilkudziesięciu sympozjów rzeźbiarskich w kraju i za granicą, brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Uważa, iż sztuka ma za zadanie przekazywać prawdę i mieć sens, a zatem nie powinna podpierać się sążnistymi tłumaczeniami w rodzaju „o co artyście w tym chodzi”. A zatem sens i zrozumienie (przez każdego), a także piękno, w znaczeniu prawdy to są wartości priorytetowe sztuki. Powinna być sztuka rozumiana w każdym miejscu. Bywa iż galeria tworzy ramę w której każdy, nawet banalny przedmiot uchodzi za dzieło. Po wyjęciu z kontekstu galerii przedmiot traci swoje artystyczne znaczenie co często staje się powodem niewybrednych, ale jakże słusznych żartów


Born in 1961, Diploma of the Faculty of Sculpture (textile art annex) of the Academy of Fine Arts in Krakow 1986. PhD, Faculty of Painting and New Media, AS Szczecin 2018. Sculpture, fabric, installations, drawing. Author of theater plays and radio plays (available: Polish Radio Theater, program 1). Participant of several dozen sculpture symposia in Poland and abroad, he took part in many individual and collective exhibitions. He believes that art is supposed to convey the truth and make sense, so it should not be supported by long translations like „what the artist is all about”. Therefore, meaning and understanding (by everyone) as well as beauty in the sense of truth are the priority values ​​of art. Art should be recognizable everywhere. Sometimes the gallery creates a frame in which every, even banal object is considered a work of art. Taken out of the context of the gallery, the object loses its artistic meaning, which often becomes the cause of unrefined but right jokes.

Skip to content