Mandir Kirti

Jestem artystą mieszkającym w Nowym Sączu i wystawiałem swoje prace w wielu muzeach i galeriach sztuki w Wielkiej Brytanii i za granicą. Moja praca była wielokrotnie prezentowana w telewizyjnych dokumentach w wielu krajach. Moje prace można oglądać w różnych kolekcjach publicznych i prywatnych na całym świecie. Wykładałem na wielu uczelniach artystycznych w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Ameryce. Prowadzę także społeczne projekty artystyczne i muzyczne.

W mojej sztuce staram się wyrazić prostotę i spokój. Moja twórczość ewoluowała na przestrzeni lat, czerpiąc inspiracje z okresu prehistorycznego (w szczególności rzeźby antropomorficzne i przedmioty użytkowe z epoki paleolitu do epoki żelaza. Moje prace opierają się głównie na postaciach ludzkich. Wykorzystuję różnorodne materiały, w tym brąz, kamienia i drewna oraz łączenia nowoczesnych i tradycyjnych technik w celu abstrakcji mojego rzeźbiarskiego języka. Moja praca jest ciągłym przypomnieniem naszej przeszłości i teraźniejszości, która prowadzi nas w przyszłość. Na moją twórczość duży wpływ wywarły także trzy różne kontynenty (Afryka, Azja i Europa) gdzie mieszkałem. Moje rzeźby często opierają się na tematyce Księgi Rodzaju, a obrazy na tematyce Równowagi i klęsk żywiołowych, takich jak trzęsienie ziemi, wulkan czy błyskawica.

Więcej informacji na stronie: www.kirtimandir.com


I am an artist based in Nowy Sacz and have exhibited my work in many museums and art galleries in Poland and abroad. My work has been featured in television documentaries in many countries. My work can be seen in various public and private collections around the world. I have taught at a number of art colleges in the UK, Ireland and America. I also run community art and music projects.

I strive to express simplicity and peace in my art. My work has evolved over the years, drawing inspiration from prehistoric times (particularly anthropomorphic sculpture and utilitarian objects from the Palaeolithic to the Iron Age). My work is mainly based on the human figure. I use a variety of materials including bronze, stone and wood and combine modern and traditional techniques to abstract my sculptural language. My work is a constant reminder of our past and present, leading us into the future. My work has also been greatly influenced by the three different continents (Africa, Asia and Europe) in which I have lived. My sculptures are often based on Genesis themes and my paintings on themes of balance and natural disasters such as earthquakes, volcanoes or lightning.

For more information, please visit:: www.kirtimandir.com

Skip to content