Kubicki Jan

Urodził się w roku 1965 w Zakopanem. Jest rzeźbiarzem, performerem, pedagogiem i działaczem społecznym. W latach 80. ukończył słynne liceum im. Antoniego Kenara w Zakopanem. W 1994 roku obronił dyplom na wydziale rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Grzegorza Kowalskiego .Jest członkiem Warszawskiego okręgu ZPAP, a także współzałożycielem Fundacji Otwarta Pracownia Twórcza, w której działa już ponad 15 lat realizując ogólnopolskie projekty artystyczne i edukacyjne.

Jego twórczość nie ogranicza się do określonej skali (tworzy instalacje i rzeźby o wysokości kilku metrów oraz niewielkie formy rzeźbiarskie) czy materiału (tworzy rzeźby z ceramiki, szkła, drewna, brązu, stali, żywicy, kamienia itp.).

W swoich pracach często łączy wiele materiałów (jak np. w pracy Stojący), ukazują one silny wpływ m.in. Władysława Hasiora – mistrza, którego mógł obserwować w młodości; twórca czerpie inspirację z obiektów Ready Mades.

   Artysta nadaje nowe życie i wyraz temu, co zwykłemu przechodniowi może wydawać się śmieciem – przykładem tego jest jego praca Red Lady. W swoich działaniach łączy formy przestrzenne, malarstwo i sztuki audiowizualne, często angażując widza we własną przestrzeń twórczą. Jest autorem licznych działań artystycznych, które koncentrują się na współczesnym spojrzeniu na człowieka. Artysta realizuje rzeźby i projekty artystyczne w różnych przestrzeniach publicznych. Jego prace wykraczają poza granice tradycyjnie pojmowanej formy rzeźbiarskiej.

   Kubicki jest wielokulturowym artystą – góralem z Zakopanego, który od ponad 30 lat mieszka na warszawskiej Pradze. W swoich pracach nie odnosi się bezpośrednio do lokalnych problemów obu środowisk, ale opiera się na wspólnych elementach.


Born in 1965 in Zakopane. He is a sculptor, performer, educator and social activist. In the 1980s he graduated from the famous Anthony Kenar High School in Zakopane. In 1994 he defended his diploma at the sculpture department of the Academy of Fine Arts in the workshop of Prof. Grzegorz Kowalski. He is a member of the Warsaw branch of the Association of Polish Artists and Designers and a co-founder of the Otwarta Pracownia Twórcza (Open Creative Workshop) Foundation, in which he has been active for more than 15 years, implementing nationwide artistic and educational projects.

His work is not limited to a certain scale (he created installations and sculptures several meters high as well as small sculptural forms) or material (creates sculptures made of ceramics, glass, wood, bronze, steel, resin, stone, etc. ).

In his works he often combines many materials (such as in the work Stojący), among others they show the strong influence of Władysław Hasior – the sculptor like a master, whom he was able to observe in his youth, draws inspiration from the objects of Ready Mades.

The artist gives new life and expression to what may seem like rubbish to an ordinary passer-by – an example of this is his work Red Lady. In his activities he combines spatial forms, painting and audiovisual arts and often involves the viewer in his own creative space. He is the author of numerous artistic actions that focus on the modern view of the human being. The artist realizes sculptures and art projects in different public spaces. His works transcend the boundaries of the traditionally understood sculptural form.

Kubicki is a multicultural artist – a highlander from Zakopane who has lived in Warsaw’s Praga for more than 30 years. In his works, he does not relate directly to the local problems of the two milieus, but builds on common elements.

Skip to content