Tomasz Stangrecki

Wykształcenie: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademie der Bildenen Kunst w Norymberdze i Akademie der Bildenen Kunst w Monachium.
Członek Związku Polskich Artystów Plastyków.
Od 2021 roku członek Rady Programowej Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych, uczeń Marcina Tymińskiego.
W ciągu wielu lat pracy krystalizują się w życiu zawodowym Artysty dwa nurty. Pierwszy to indywidualna praca twórcza w dziedzinie rzeźby, rysunku, malarstwa, projektowania przestrzennego, użytkowego i reklamowego. W chwili obecnej głównym kierunkiem poszukiwań twórczych jest praca ze srebrem i materiałami szlachetnymi, tworzenie dzieł sztuki – pełnowymiarowych rzeźb i trójwymiarowych kameralnych form o funkcji biżuterii. Drugi nurt to działania twórcze we współpracy i w oparciu o osoby i instytucje.


Education ; Academy of Fine Arts in Cracow, Akademie der Bildenen Kunst in Nuremberg, Akademie der Bildenen Kunst in Munich.
Member of  Union of Polish Artists and Designers (ZPAP)
Since 2021 a member of the Program Council of the Association of Goldsmiths, a student of Marcin Tymiński.
During many years, two trends have crystallized in my professional life. One is a trend of individual creative work in the field of sculpture, drawing, painting, spatial design, functional design and advertising. Currently, the main direction of creative exploration is to work with silver, amber and precious materials to create works of art – micro-sculptures, three-dimensional bas-relief forms subordinated to function. The second trend involves creative activities in cooperation with and based on individuals and institutions.

Skip to content