Gogol Ula

Rzeźbiarka, która w swojej twórczości skupia się na poszukiwaniu biologicznych struktur materii zawartych w formie. Tworzy cykle prac abstrakcyjnych, często sięgając po figuratywne elementy.

Pochodząca z Polski artystka opowiada o swojej sztuce: „Moje rzeźby to emocje, które mną targają; lęki, które się pojawiają; przeżycia, odczucia, niepokoje; mój byt zawieszony pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem.” 

Artystka zanurza się w byt doczesny, próbuje przyoblec go w formy materialne. Pragnie oswoić się z myślą o tym, co nieuchronne, ulegające destrukcji w wyniku upływającego czasu. Zanurza się w metaforykę istnienia, cykl od narodzin po śmierć. Początek i koniec zszyte czerwienią krwiobiegu, łączące fragmenty życia.

Rzeźbiarka do swych prac wykorzystuje żywice, tekstylia, metal, beton.

Ula Gogol ukończyła Historię Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Rzeźbę na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.


A sculptor who focuses on the search for biological structures within forms in her work. She creates cycles of abstract works, often incorporating figurative elements.

The Polish artist describes her art: ‘My sculptures are the emotions that overwhelm me; the fears that arise; experiences and anxieties; my existence suspended between the interior and exterior.’

The artist immerses herself in the temporal existence, trying to clothe it in material forms. She seeks to come to terms with the thought of what is inevitable, subject to destruction due to the passage of time. She delves into the metaphor of existence, the cycle from birth to death. The beginning and end sewn together by the bloodstream’s red, connecting fragments of life.

The sculptor utilizes resins, textiles, metal, stone, concrete.

Ula Gogol completed History of Art at the Jagiellonian University in Cracow and Sculpture at the Academy of Fine Arts in Gdansk.

Skip to content