Regulamin

Regulamin Serwisu internetowego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

§ 1
Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa:

 1. zasady nieodpłatnego korzystania z Serwisu internetowego przez Użytkowników sieci Internet;
 2. rodzaje i zakres usług udostępnianych w Serwisie internetowym;
 3. podstawowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu;
 4. tryb zgłaszania ewentualnych błędów lub nieścisłości w treściach publikowanych w Serwisie  internetowym do Administratora Serwisu;
 5. tryb zgłaszania ewentualnych przypadków naruszenia praw autorskich innych podmiotów prawnych lub osób fizycznych.

§ 2
Definicje

O ile w Regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie  – należy przez to rozumieć  Regulamin Serwisu internetowego  funkcjonującego pod adresem artyści.rzezba-oronsko.pl.;
 2. Administratorze Serwisu, administratorze danych osobowych oraz właścicielu Serwisu – należy przez to rozumieć  Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1, 26-505 Orońsko,  NIP 7991439395, REGON 000879699;
 3. Serwisie internetowym  – należy przez to rozumieć  stronę internetową dostępną w Serwisie dostępnym w domenie: artysci.rzezba-oronsko.pl  umożliwiająca Użytkownikom sieci Internet korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie internetowym;
 4. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do korzystania  z Serwisu internetowego, tj. artyści.rzezba-oronsko.pl
 5. Biogramie – należy przez to rozumieć informację o dotychczasowych osiągnięciach artysty (800 znaków ze spacjami oraz do 8 zdjęć prac z podpisami);
 6. Usłudze – należy przez to rozumieć usługi elektroniczne udostępniane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, w tym:
  1. usługi informacyjne zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów informacyjnych i promocyjnych;
  2. usługi społecznościowe zapewniające Użytkownikom możliwość przesyłania i publikowania w Serwisie internetowym własnych treści (biogram) za pomocą formularzy elektronicznych;
 7. Treści  – należy przez to rozumieć  wszelkiego rodzaju utwory zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (np. informacje tekstowe, graficzne, multimedialne itp.);
 8. Plikach cookies – należy przez to rozumieć pliki zawierające dane, które mogą być wysłane ze strony internetowej Serwisu  do przeglądarki internetowej Użytkownika, a następnie zapisane w jego przeglądarce. Użytkownik może samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetową na swoim komputerze w taki sposób aby akceptowała ona otrzymywanie plików cookies, bądź je odrzucała.

§ 3
Cele Serwisu internetowego

 1. Serwis internetowy stworzony został w celu umożliwienia Użytkownikom umieszczania w Serwisie informacji dotyczących przebiegu ich działalności i osiągnięć twórczych w zakresie sztuki, a szczególnie rzeźby, wymiany tych informacji z osobami lub podmiotami bezpośrednio zainteresowanym nawiązywaniem współpracy z Użytkownikiem w zakresie promocji  twórczości.
 2. Dostęp do Serwisu jest nieodpłatny.
 3. Zamieszczenie na stronie Serwisu biogramu Użytkownika jest równoznaczne  z wyrażeniem przez Użytkownika  zgody na jego upowszechnienie i wykorzystanie w sposób określony w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 4. Administrator ma prawo dokonywać selekcji i korekty informacji zamieszczanych w serwisie internetowym przez Użytkowników.

§ 4
Wymogi prawne korzystania z Serwisu internetowego

 1. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Regulamin w formie elektronicznej jest dostępny bezpłatnie w stopce na stronie głównej artyści.rzezba-oronsko.pl
 3. Uruchomienie Serwisu poprzez wpisanie w pasku adresowym przeglądarki internetowej adresu artyści.rzezba-oronsko.pl lub adresu strony internetowej Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad określonych w niniejszym Regulaminie nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.
 5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a sądem właściwym do ich rozstrzygania jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora Serwisu.
 6. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązującego prawa polskiego oraz postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności zabronione jest dostarczanie oraz przetwarzanie treści mogących stanowić naruszenie prawa polskiego oraz prawa obowiązującego w Unii Europejskiej.
 7. Administrator ma prawo blokować IP oraz usuwać treści Użytkowników w Serwisie internetowym, w przypadku naruszenia przepisów prawa powszechnego lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Administrator  ma prawo usuwać w całości lub części treści wprowadzane do Serwisu internetowego przez Użytkownika, gdy te mają charakter obraźliwy, dyskryminacyjny, reklamowy, zawierają dane osobowe lub sprzyjają zagrażającym zdrowiu fizycznemu i psychicznemu oraz moralności pozostałych Użytkowników.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w Serwisie były rzetelne i aktualne. W przypadku zauważenia błędu lub niezgodności prosimy o kontakt z Administratorem Serwisu na adres: artysci@rzezba-oronsko.pl
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie internetowej Serwisu lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o te informacje.
 11. Administrator ma prawo redagować, kopiować i rozpowszechniać treści wprowadzone do Serwisu internetowego przez Użytkowników, którzy są ich właścicielami.
 12. Struktura Serwisu  oraz zawarte na niej materiały chronione są prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie całości lub części materiałów zamieszczonych w Serwisie bez zgody Administratora  jest zabronione.    
 13. Materiały zawarte na  stronie Serwisu można kopiować, przechowywać oraz drukować wyłącznie w celach niekomercyjnych i tylko na własny użytek. Administrator nie zezwala na jakiekolwiek rozpowszechnianie tak skopiowanych materiałów.
 14. Treści zamieszczane w Serwisie internetowym, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki oraz ich wybór i układ to przedmioty ochrony prawno-autorskiej.
 15. Użytkownicy wprowadzający treści do Serwisu internetowego wyrażają zgodę  na wykorzystanie tych treści pozostałym Użytkownikom w zakresie dozwolonego użytku
 16. Użytkownicy wprowadzający do Serwisu internetowego treści, które nie są ich własnością zaświadczają, że posiadają zgodę na ich rozpowszechnianie od uprawnionych podmiotów oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki powstałe w wyniku ich udostępnienia.
 17.  Administrator nie wyraża zgody na prezentowanie niniejszego Serwisu internetowego na innych serwisach internetowych.

§ 5
Wymagania techniczne korzystania z usług

 1. Użytkownik chcący korzystać z Serwisu internetowego musi zapewnić we własnym zakresie hardware (np. komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon) z zainstalowaną przeglądarką internetową i oprogramowaniem niezbędnym do właściwego korzystania z wybranych usług oraz połączenia z siecią Internet.
 2. Korzystanie z wybranych usług może wymagać włączenia w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies.

§ 6
Zasady korzystania z Serwisu  

 1. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Do korzystania z Serwisu przez Użytkowników nie jest wymagane spełnienie żadnych dodatkowych warunków formalnych poza akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie oraz opuścić stronę Serwisu.

§ 7
Rodzaje usług

Administrator Serwisu za pośrednictwem Serwisu udostępnia następujące rodzaje usług:

 1. udostępnianie formularzy służących do umieszczania przez Użytkowników treści dotyczących przebiegu działalności i osiągnięć twórczych;
 2. udostępnianie formularzy służących do składania przez Użytkowników zapytań lub wniosków kierowanych do Administratora. 

§ 8
Zarządzanie treścią w Serwisie

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści opublikowanych w Serwisie w dowolnym momencie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub części informacji prezentowanych w Serwisie, podmiany plików do pobrania oraz częściowego lub całkowitego wycofania publikowanych treści.

§ 9
Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Korzystanie przez Użytkowników z  usług  Serwisu wymaga podania danych osobowych i wyrażenia indywidualnej zgody na ich przetwarzanie przez Administratora Serwisu. W tym przypadku podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, jednak nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie może skutkować niemożliwością skorzystania z  usług oferowanych przez Administratora Serwisu. 
 2. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych określone zostały w Polityce prywatności znajdującej się w stopce Serwisu internetowego.
 3. Administratorem danych osobowych na których przetwarzanie Użytkownik wyraził zgodę jest Administrator Serwisu internetowego.
 4. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do zgromadzonych przez Administratora jego danych osobowych oraz żądania ich poprawienia.
 5. Administrator Serwisu zastrzega, że jego Serwis internetowy używa plików cookies, które poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika umożliwiają jego identyfikację, co nie oznacza tworzenia zbioru danych osobowych.
 6.  Każdemu nowemu Użytkownikowi po wejściu na stronę główną Serwisu wyświetla się w górnej części ekranu komunikat z informacją dotyczącą akceptacji niniejszego Regulaminu oraz informacją dotyczącą przetwarzania plików cookies.  Szczegóły dotyczące przetwarzania plików cookies określone są w Polityce prywatności znajdującej się w stopce Serwisu.

§ 10
Ochrona własności intelektualnej

 1. Właścicielem lub podmiotem uprawnionym do korzystania ze znaków (logo itp.) zamieszczonych w Serwisie jest Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, chyba że wyraźnie wskazano innego właściciela.    
 2. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego poszczególnych elementów są zastrzeżone na rzecz Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika nie oznacza uzyskania jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów. 
 3. Użytkownik ma prawo do korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie do użytku własnego oraz do ich przesyłania do innych Użytkowników pod warunkiem, że nie naruszy to przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do Administratora Serwisu lub wykorzystywanych przez Administratora za zgodą osób trzecich oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej.
 4. Jako prawo do korzystania rozumie się w szczególności: pobieranie, kopiowanie, przesyłanie innym Użytkownikom oraz drukowanie treści zawartych na stronach Serwisu.
 5. Wszelkie prawa do serwisu internetowego i aplikacji jako funkcjonalności teleinformatycznej, w tym prawa autorskie do serwisu przysługują Administratorowi, z zastrzeżeniem praw do utworów umieszczanych przez Użytkowników, do których Administratorowi przysługują  prawa jedynie w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.

§ 11

Reklamacje dotyczące działania Serwisu

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą udostępnionych usług, zgłosić błąd w Serwisie lub propozycję zmiany jego funkcjonalności do Administratora Serwisu na adres e-mail informatyk@rzezba-oronsko.pl
 2. W przypadku reklamacji powinna ona zawierać następujące dane:
  1. imię i nazwisko Użytkownika,
  2. dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail,
  3. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 30 dni od daty przesłania reklamacji na podany powyżej adres e-mail.

§ 12
Odpowiedzialność

 1. Administrator Serwisu nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Serwisu oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla Użytkownika, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową Serwisu lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Administrator Serwisu nie ma wpływu (np. przerwom w dostępności Serwisu spowodowanym działaniem siły wyższej).
 2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi. 
 3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też błędnym działaniem Serwisu. Administrator Serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też  błędnym działaniem Serwisu.
 4. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu przez Użytkownika.
 5. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Administratora Serwisu.

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie i jest dostępny w stopce na stronie głównej Serwisu.
 2. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane przez Administratora Serwisu w dowolnym momencie bez konieczności dodatkowego powiadamiania o tym fakcie Użytkownika. W tym przypadku nowy Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji w Serwisie, chyba że został w nim określony inny termin wejścia w życie nowego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji,
 4. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z jego rezygnacją z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 5. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu mające związek ze świadczeniem usług będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora Serwisu.
 6.  Integralną część Regulaminu stanowią Polityka prywatności

Skip to content