Hetty Laycock

Tworzę rzeźby rysunkowe i rysunki rzeźbiarskie. Popycham i rozciągam właściwości materiałów, tworząc coś nowego, delikatnie nakłaniając je do współpracy. Uważnie obserwuję i studiuję dynamiczne wzorce natury i swoją sztuką pracuję z tą świadomością, starając się zachować maksymalną spontaniczność.
Współpracuję ze zjawiskami naturalnymi: słońcem, wiatrem, ogniem, ziemią – gliną. Dążę do pracy w harmonii z materiałami i procesami, które wybieram. Rezygnując z kontroli, gdy tylko jest to możliwe, badam różnorodne zwierzęta, rośliny, grzyby, a nawet mikroorganizmy, takie jak bakterie, które tworzą nasz naturalny świat. Każdy z tych gatunków i organizmów współpracuje w ekosystemach, jak wielka splątana sieć, aby zachować równowagę i podtrzymać życie. My również jesteśmy częścią tej skomplikowanej sieci.


I create pictorial sculptures and sculptural drawings. I push and stretch the properties of materials, creating something new by gently inducing them to collaborate. I carefully observe and study the dynamic patterns of nature and with my art I work with this awareness while trying to maintain maximum spontaneity.

I collaborate with natural phenomena: sun, wind, fire, earth – clay. Striving to work in harmony with the materials and processes I choose to use. Giving up control whenever possible, I study the variety of animals, plants, fungi and even microorganisms such as bacteria that make up our natural world. Each of these species and organisms work together in ecosystems, like a great tangled web, to maintain balance and sustain life. We too are part of this intricate network.

Education:
● MA Decoration, Accademia di Belle Arti Venezia 2020-23
● BA Hons Fine Art, Falmouth University 2016-2019
● Erasmus, Sculpture at Accademia di Belle Arti Venezia 2017-2018
● Extended Diploma in Fine Art, Leeds College of Art 2014-2016
● Completed bronze, silver and gold Duke of Edinburgh Award 2012-2015

Skip to content