Wlaźlak Tomasz

Urodzony w 1982 roku, w Gorzowie Wielkopolskim. Jego praca dyplomowa „Tkanka”, została wybrana na wystawę najlepszych europejskich dyplomów artystycznych „Start point 2010”. Artysta pracuje na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Katedrze Intermediów na stanowisku adiunkta. Jego realizacje wpisują się w nurt „sacrum digitalum”. Ważnym aspektem twórczości artysty jest interdyscyplinarność, stara się wyrażać przy pomocy tzw. nowych mediów (instalacja, animacja komputerowa, projekcje site-specific, gry komputerowe), nie rezygnując przy tym z tradycyjnych technik plastycznych.

Born in 1982 in Gorzów Wielkopolski. His diploma work „Tkanka” (Tissue), was chosen for the exhibition of the best European artistic diplomas “Start point 2010”. The artist works at the Faculty of Fine Arts of Nicolaus Copernicus University in the Intermedia Department as a lecturer. Tomasz Wlaźlak’s stylistic solutions often refer to eightbit computer games. An important aspect of the artist’s work is interdisciplinarity, he tries to express with the help of so-called new media (computer animation, site-specific projections, and computer games), and without giving up traditional art techniques. He presented his works during over 90 artistic events in the country and abroad (USA, Canada, Ukraine, Ger – many, Argentina, Greece, Portugal, Czech Republic, Austria, Turkey, Spain)

Skip to content