Bartel Robert

Zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem i rzeźbą. Pracuje w wielu mediach i poszukuje nowych środków wyrazu. W metaforyczny sposób dotyka uniwersalnych problemów związanych z ludzką egzystencją. W swoim dorobku ma 34 wystawy indywidualne i 51 zbiorowych w kraju i za granicą (Niemcy, Szwajcaria, Australia, Ukraina, Hiszpania i Portugalia), jak również 13 publikacji dotyczących jego własnej twórczości. W UAP prowadzi wykłady z Psychofizjologii widzenia, zajęcia Arteterapia i twórczy rozwój oraz Arteterapia oparta na uważności. Jest arteterapeutą, członkiem zarządu Sekcji Arteterapii PTP i Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka. W latach 2001-2018 prowadził Pracownię Terapii przez Sztukę. Od 2016 prowadzi badania w Klinice Psychiatrii UMP. Współorganizował 60 wystaw sztuki osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ponad 50 warsztatów twórczych dla młodzieży i dorosłych.. W dorobku ma 3 własne monografie oraz 30 i publikacji w wydawnictwach zbiorowych.

Robert Bartel  performs in the field of painting, graphic arts and sculpture. Applies many media and looks for new means of expression. In a metaphorical way touches the universal problems of human existence. Exhibited at 34 individual exhibitions and 51 group agreements in Poland and abroad (Germany, Switzerland, Australia, Ukraine, Spain and Portugal) as well as 13 publications about his own work. Teaches at the UAP giving lectures on Psychophysiology of seeing Art Therapy and Creative Development of seeing Mindfulness-Based Art Therapy. He is an art therapist, a member of the board of the Sekcji Arteterapii PTP and Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka. In the years 2001-2018 he ran a Pracownię Terapii przez Sztukę.
Since 2016, he has been conducting research in Klinice Psychiatrii UMP. He co-organized 60 art exhibitions for people with mental disorders and over 50 creative workshops for youth and adults. His achievements include 3 own monographs and 30 publications in collective publications.

Skip to content