Rogaliński Tomasz

Urodzony w 1987 roku w Koszalinie. Tematyka jego prac oscyluje wokół psychicznej androgynii. Realizuje rzeźby z gliny, gipsu, tkanin, styropianu. Debiutował w 2009 roku w Galerii Scena. Wystawy indywidualne: „Dwoistość natury ślimaka” (Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2014) „Androgynia – moja miłość” (Galeria Scena/ CK 105, Koszalin 2015), „To, czego się boisz” (Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 2018)Wystawy zbiorowe: „Najprawdziwsze historie miłosne. Alegorie miłości we współczesnej sztuce polskiej” (Muzeum Sztuki Współczesnej oddział Muzeum Narodowego, Szczecin 2010), „ZWIERZENIA: czułość istnienia” (Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 2011), „Praca kobiety nigdy się nie kończy” (Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, 2013).

Was born in 1987 in Koszalin. The subject of his work revolves around mental androgyny. He creates sculptures in clay, plaster, textiles and styrofoam. He debuted in 2009 at Galeria Scena. Individual exhibitions: „Duality of the snail nature” (Wozownia Art Gallery, Toruń 2014) „Androgynia – my love” (Scena Gallery / CK 105, Koszalin 2015), „What you are afraid of” (Wozownia Art Gallery, Toruń, 2018) Exhibitions collective: „The truest love stories. Allegories of love in contemporary Polish art”(Museum of Contemporary Art, branch of the National Museum, Szczecin 2010), „ZWIERZENIA: tenderness of existence” (Wozownia Art Gallery, Toruń, 2011), „Woman’s work is never done” (International Cultural Centre, Krakow, 2013).

Skip to content