Gołębiewicz Małgorzata

Urodzona w Żarach w 1972 roku. Studiowała w Instytucie Sztuki i Kultury Plastycznej w Zielonej Górze. Dyplom uzyskała w pracowni rysunku prof. Jana Berdyszaka w 1996 roku. Ukończyła także studia podyplomowe: zajęcia artystyczne, plastyka, muzyka na ASP we Wrocławiu, historia na UAM w Poznaniu. Uczestniczka warsztatów interdyscyplinarnych, krajowych wystaw indywidualnych, międzynarodowych plenerów interdyscyplinarnych Żart. Autorka dwóch tomików poetyckich.
Swoją twórczość umiejscawia na granicy dwóch rzeczywistości: pierwszą inspirowaną obserwacją świata i ludzi i drugią: duchową, intuicyjną opierającą się na odczuciu. Łączy ze sobą różne formy wypowiedzi artystycznej w jedną całość. Żywe są w niej odniesienia do różnych obszarów sztuki: działań z pogranicza teatru i plastyki, performance, instalacji i poezji. W działaniach stara się, aby granice pomiędzy poszczególnymi dziedzinami ulegały zatarciu. Aby prace miały charakter interdyscyplinarny. Konstruuje formy zarówno w przestrzeni otwartej jak i zamkniętej. Tworząc pragnie czynić widocznym wartości, nie tylko czysto formalne ale przede wszystkim będące zapisem zmieniającego się świata, relacji międzyludzkich, kondycji człowieka i jego postawy wobec spraw ostatecznych. Poprzez swoje realizacje przywołuje gestem, śladem OBECNOŚĆ. Pragnie mówić o rzeczach Nieuniknionych, Nieoczywistych, Niejednoznacznych, o tym, co POMIĘDZY.

Born in 1972 in Żary. She studied in Institute of Art and Plastic Culture in Zielona Góra. Received a degree at the art workshop of prof. Jan Berdyszak in 1996. She also completed postgraduate studies: art classes, music in the Academy of Fine Arts in Wrocław, history at University of Adam Mickiewicz. Member of interdisciplinary workshop „Ż’art”. Author of two poetic tomes.
She places her work on the borderline of two realities: first inspired by observation of world and people, and the second one: spiritual, intuitive based on the feeling. She connects two different forms of artistic statement in a one piece. In her work she references to variety of art spaces: borderline activities in theatre and art, performance, installations and poetry. In her activities she tries to cover the border between each areas of arts, so her creations have interdisciplinary character.
She constructs in open and closed spatial forms and fills them with sound. Through creating she desires to make most values visible to everyone. Not only the formal ones, but first the ones being a record of the changing world, relations between people, condition of humans and their attitude to final matters. Through her realizations she recalls PRESENCE through gesture. She is willing to talk about things that are inevitable, unobvious, ambiguous about that what is BETWEEN.

Skip to content