Julia Bistula

Urodzona w 1985 r., w Warszawie. Artystka wizualna, rzeźbiarka, terapeutka kreatywna. Absolwentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom w 2012) oraz Arteterapii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (2017).  Brała udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych. W 2016 roku w Galerii EL w Elblągu, poruszyła  osobisty temat traumy po wypadku komunikacyjnym z 2013 roku na terenie Rosji. Była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2020).

Odwołuje się do pojęć natury w epoce antropocenu, psychiki, ciała, psychosomatyki, oswajania traumy oraz przestrzeni szeroko rozumianej duchowej cielesności. Tworzy czerpiąc ze wzajemnych relacji energii obiektów, człowieka, materii – nie materii. Sztukę traktuje jako terapeutyczne pole przekraczania ograniczeń. 


Born in 1985, Warsaw. Visual artist, sculptress, creative therapist. She graduate Sculpture Department of the Academy of Fine Arts in Warsaw (diploma in 2006) and Art Therapy at The Maria Grzegorzewska University (2017). Author of solo shows and participant in collective exhibitions. In 2016 at the EL Gallery in Elbląg, she raised a personal subject of trauma after a car crash in Russia (2013). She was a scholarship holder of the Minister of Culture and National Heritage (2020). She refers to the concepts of nature in the Anthropocene epoch, psyche, body, psychosomatics, taming trauma and the space of spiritual corporeality. She creates from the mutual relations between the energies of objects, human, matter – not matter. Active in the art therapeutic field of overcoming limitations.

Skip to content