Musiałowski Jan

Jan Musiałowski – (ur. 1992) – W 2017r roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki w Warszawie. Stypendysta ministra Kultury i dziedzictwa narodowego, Laureat złotego indeksu. W swojej twórczości prezentuje nurt sztuki eksperymentalnej w zakresie abstrakcji. Realizuje projekty rzeźbiarskie, graficzne oraz multimedialne.

Wybrane wystawy i nagrody : 2011- Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 2013- Projekt – The Way We Are. reminiscence smile. TIFF Collective festiwal Wrocław; 2019- Wystawa Indywidualna – Valuation of value.  Wojnicka 2 Warszawa; 2020- Wystawa Grupowa – Pro Futuro. DAP Gallery, Mazowiecka 21a Warszawa; 2021-Wystawa Grupowa  – Laboratorium rzeźby vol.2 . Galeria ToTuArt Warszawa.


Jan Musiałowski (born in 1992) – In 2017, he grad from the Academy of Fine Arts at the Faculty of Graphics in Warsaw. Scholarship holder of the Minister of Culture and National Heritage, laureate of the golden index. Artist’s work presents the trend of experimental art in the field of abstraction. He carries out sculptural, graphic and multimedia projects.

Selected exhibitions and prizes: 2011- Scholarship of the Minister of Culture; 2013- Project – The Way We Are. reminiscence smile. TIFF Collective festival Wrocław; 2019- Individual Exhibition – Valuation of value. Wojnicka 2 Warsaw; 2020- Group Exhibition – Pro Futuro. DAP Gallery, Mazowiecka 21a Warsaw; 2021-Group Exhibition – Sculpture Laboratory vol. 2. ToTuArt Gallery, Koneser Square, Warsaw.

www.janmusialowski.com

Skip to content