Mamica Łukasz

Urodzony w 1971 roku w Krakowie. Tworzy re-formy tj. rzeźby w nurcie sztuki konceptualnej odlewane z aluminium pochodzącego ze zbieranych w przestrzeni publicznej puszek. Rzeźby stanowią rozwinięcie opracowanej przez niego koncepcji kokreatywności, która w tym przypadku rozumiana jest jako zachęcanie odbiorcy dzieła do odczytania inspiracji autora przy tworzeniu danej rzeźby. Wystawom towarzyszy animacja, która pozwala na zrozumienie inspiracji autora przy tworzeniu wybranych rzeźb (na przykład animacja Ciało). Rzeźby umieszczane są na postumentach, które stanowią jednocześnie pojemniki do wrzucania puszek aluminiowych. Określenie re-formy dotyczy zarówno twórczego przetwarzania istniejących form wybranych obiektów (często motywem jest ludzkie ciało), jak i zmiany formy materii w procesie odlewania recyklingowanego aluminium.

Więcej na stronie re-formy.art


Born in 1971 in Kraków, he creates re-forms, i.e. sculptures in the trend of conceptual art cast from aluminium sourced from cans collected in public spaces. These sculptures represent a development of his concept of co-creation, which, in this case, entails encouraging the viewer to grasp the author’s inspiration behind each sculpture. Exhibitions are often accompanied by animations, allowing viewers to understand the author’s inspiration for specific sculptures (for example, the animation „Body„). The sculptures are typically displayed on pedestals, which also serve as containers for collecting aluminium cans. The term „re-forms” refers both to the creative transformation of existing forms of selected objects (often featuring the human body as a motif) and to the alteration of matter’s form during the casting process.

More at re-formy.art

Skip to content