Sakowski Piotr

Artysta w swej twórczości dokonuje maksymalnego uproszczenia tradycyjnych metod prezentacji sztuki – ogranicza się do pokazania jedynie podpisów swych prac, de facto nieobecnych w pomieszczeniu galerii. Minimalne ingerencje Sakowskiego w przestrzeń wystawienniczą, nawiązując do tradycji sztuki konceptualnej, wskazują na potencjał słowa, które jest w stanie wytworzyć energię i przestrzeń wraz z całym ładunkiem emocji i wrażeń, jakie powstają na linii artysta / dzieło sztuki / odbiorca. Poprzez wykluczenie pośrednictwa obiektu o namacalnej formie i fizycznych właściwościach, działania Sakowskiego zmuszają zwiedzającego do zastanowienia się nad mechanizmami odbioru sztuki współczesnej oraz sposobami jej wartościowania.


The artist maximally simplifies traditional methods of presenting art – he limits himself to showing only the signatures of his works, which are not actually present in the gallery room. Sakowski’s minimal interference in the exhibition space, referring to the tradition of conceptual art, indicate the potential of the word that is able to create energy and space along with the whole load of emotions and sensations that arise on the line artist / work of art / recipient. By excluding the mediation of an object with a tangible form and physical properties, Sakowski’s actions force the visitor to think about the mechanisms of reception of contemporary art and how to evaluate it.

Skip to content